Fotodokumentation Archäologie Forschung digroma Wallanlage
CAD Längsschnitt Kirche digroma Vermessung

digroma 3D Modellierung
GIS Kartierung digroma Archäologie Bauforschung Kulturlandschaft